معرفی

از دیرباز بشر برای زندگی خود در راستای تامین نیازهای ابتدایی و مبرم خود گام برمیداشته است. تامین مسکنی امن در کنار آسایش حرارتی از زمره آن بوده است. روشن کردن آتش و استفاده از گرمایی خورشید جهت گرمایش و ایجاد سایه و جریان هوا برای سرمایش. تامین آسایش سرمایش و گرمایش به شایستگی در معماری ایرانی رعایت شده است که سرآمد آن میتوان به بادگیر اشاره نمود. با توجه به توسعه شهرها و معماری نوین، تجهیزات تامین آسایش ساختمانها تغییر کرده و به تجهیزاتی مدرن، همراه با فناوری و مصرف کننده آب و انرژی تبدیل شده اند. امروزه، با سرعت روزافزون توسعه علم و فناوری در تمامی عرصه های صنعتی، ضرورت بررسی، نقد و تحليل پديده های نوظهور مهندسی در حوزههای مختلف، اجتناب ناپذير است. سهم بالای ساختمان ها در مصرف انرژی و بار مسووليتی که مهندسين تاسيسات در مقوله بهره وری انرژی بر دوش دارند، دسترسی به مراجع و منابع تخصصی معتبر را بيش از پيش نمایان می سازد.
کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی، یکی از مهمترین رویدادهای علمی کشور در خصوص تبادل دستاوردها و تجربیات در زمینه علوم تاسیسات حرارتی و برودتی است که بهمن ماه هر سال توسط انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران برگزار می گردد. دبیرخانه این کنفرانس درنظر دارد ضمن فراهم آوردن فضایی مناسب جهت تعامل بين متخصصان و محققان، با کاهش فاصله ها بين تحقيقات آکادميک و فناوری های نوظهور، با آنچه که در حال حاضر در صنعت کشور حاکم است، گام های موثری را در اعتلای صنعت حرارت و برودت در کشور بردارد.
برگزارکنندگان این کنفرانس مفتخرند از کلیه صنعتگران، مهندسان طراح تاسیسات، اساتید، پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان و کارشناسان حوزه صنعت تاسیسات حرارت و برودت برای مشارکت فعال در محورهای مختلف کنفرانس بالاخص ارائه تجربیات و دستاوردهای علمی و پژوهشی دعوت به همکاری نمایند.