محورها

• فناوری های نوين در طراحي و بهینه سازی سيستم هاي تهویه مطبوع
• مقررات ملی ساختمان و استاندارد های ملي مرتبط با گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
• گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع صنعتی
• شرایط آسایش و کیفیت هوا در فضاهای بسته
• بهره وری و کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در ساختمان
• انرژی پاک، ساختمان های سبز و معماری
• سیستم های تهویه مطبوع خانگی، اداری و تجاری و توسعه پایدار
• سیستم های تبرید صنعتی دماپایین و کرایوژنيک
• ارتقای عمر مفید تجهیزات و کاهش هزینه و زمان تامین و نگهداری
• ساختمان های با مصرف انرژی پایین و صفر، بهینه سازی مصرف انرژی و كاربرد انرژی های تجدیدپذیر در تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع