برگزار کنندگان

این کنفرانس توسط انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران (دبیرخانه علمی) با همکاری شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا (دبیرخانه اجرایی) برگزار میگردد. جهت آشنایی بیشتر با انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران (IRSHRAE) به تارنمای انجمن به آدرس www.irshrae.ir مراجعه فرمایید.