تاریخهای مهم

پایان دریافت مقالات سری چهارم: 20 فروردین 1394
اعلام نتیجه داوری سری سوم: 20 فروردین 1394
پایان ثبت نام: 5 اردیبهشت 1394
زمان برگزاری: 31 اردیبهشت 1394